اسامی پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت رشته سینما اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت رشته ی سینما اعلام شد. این افراد باید در مصاحبه ی تخصصی که روز چهارشنبه ۹۷/۴/۶ انجام خواهد شد، شرکت نمایند. 
اسامی پذیرفته شدگان برای مصاحبه به همراه زمان تعیین شده به شرح زیر است: 
(تقدم و تأخر نام ها تصادفی است و ارتباطی با نتیجه ی آزمون هنرجویان ندارد)

 

 

ردیفنام و نام خانوادگیروز مصاحبهتاریخ مصاحبهساعت مصاحبه
۱پوریا جعفریچهارشنبه۹۷/۴/۶ ۱۰:۱۰
۲شهریار امیریچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۰:۲۰
۳محمد شریف زادهچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۰:۳۰
۴کیامهر نوروزیچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۰:۴۰
۵بردیا حسینی فرچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۰:۵۰
۶محمدآرمین قیاس یگانهچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۱:۰۰
۷پوریا واسعی رادچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۱:۱۰
۸امیرمهدی بازگیرچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۱:۲۰
۹کیان عیوقیچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۱:۳۰ 
۱۰سیدسجاد حسینیچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۱:۴۰ 
۱۱سیدمحمدحسن سلطان محمدیچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۱:۵۰ 
۱۲مهدی قربانیچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۲:۰۰ 
۱۳حمیدرضا درخشانچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۳:۱۰ 
۱۴آرین کاراندیشچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۳:۲۰ 
۱۵عرفان فروتنچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۳:۳۰ 
۱۶اوستا علومیچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۳:۴۰ 
۱۷علی قیدرلوچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۳:۵۰ 
۱۸مهدی تمیناکچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۴:۰۰ 
۱۹سیدآرمین میرباقریچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۴:۱۰ 
۲۰ارشیا آوخچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۴:۲۰ 
۲۱امیرحسین فولادیچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۴:۳۰ 
۲۲شانت بابایانچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۴:۴۰ 
۲۳یحیی گلزاریانچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۴:۵۰ 
۲۴حسین ثابت تاشچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۵:۰۰ 
۲۵سینا شیریچهارشنبه ۹۷/۴/۶ ۱۵:۱۰ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
0 دیدگاه