اولین جلسه گروه گرافیک در سال تحصیلی جدید برگزار شد

اولین جلسه گروه گرافیک در سال تحصیلی جدید برگزار شد

اولین جلسه گروه گرافیک در سال تحصیلی جدید برگزار شد

جلسه گروه گرافیک با حضور هنرآموزان هنرستان هنرهای زیبای پسران در روز ۱۳ آبان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هنرستان هنرهای زیبای پسران،اولین جلسه گروه گرافیک با حضور آقایان راد،صادقی،مقدم،فزونی،کسایی،سیفی و والا از اساتید هنرستان برگزار شد.در این جلسه به مواردی همچون کیفیت آموزش و بررسی و ارزیابی روند آموزشی پرداخته شد.

0 دیدگاه