آزمون کتبی متقاضیان ورود به رشته سینما برگزار شد

طبق برنامه ریزی قبلی امروز سی ام خردادماه آزمون کتبی متقاضیان رشته ی سینما برگزار شد. در این مرحله تعداد پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت موجود خواهد بود و پس از مصاحبه تخصصی، پدیرفته شدگان نهایی اعلام می شوند.  

0 Comments