سینما
ارسال شده توسط: | تاریخ:
رشته سینما از سال ۱۳۹۶ به رشته‌های آموزشی هنرستان هنرهای زیبای پسران افزوده شده است.
بیشتر
0 دیدگاه
نمایش
ارسال شده توسط: | تاریخ:
رشته نمایش از سال ۱۳۹۶ به رشته‌های آموزشی هنرستان هنرهای زیبای پسران افزوده شده است.
بیشتر
0 دیدگاه
گرافیک
ارسال شده توسط: | تاریخ:
رشته گرافیک بعد از رشته نقاشی از قدیمی‌ترین رشته‌های آموزشی در هنرستان هنرهای زیبای پسران است.
بیشتر
0 دیدگاه
نقاشی
ارسال شده توسط: | تاریخ:
رشته نقاشی از قدیمی‌ترین رشته‌های آموزشی در هنرستان هنرهای زیبای پسران است.
بیشتر
0 دیدگاه